การพัฒนาหน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการ ศิลปะการแสดงกลองยาวจากท้องถิ่น โดยการจัดการความรู้ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
Get Adobe Flash player