การพัฒนาเอกสารประกอบการสอน เรื่อง การอ่านจับใจความจากสื่อต่างๆ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยจัดการเรียนรู้แบบ SQ4R
Get Adobe Flash player