การพัฒนาแบบฝึกทักษะประกอบการจัดกิจกรรมตามแนวคิดการจัดการเรียนรู้ โดยใช้สมองเป็นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง การอ่านและเขียนสะกดคำ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
Get Adobe Flash player