Get Adobe Flash player
Home

 
กีฬานักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา

article thumbnail

  การแข่งกีฬานักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา ประจำปี 2560 ณ สนามกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา วันที่ 18 สิงหาคม 2560 "เสียเหงื่อให้กีฬา  [ ... ]


พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560

article thumbnail

  พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดป่าจิตตสามัคคี) ในวันที่ 8 มิถุนายน 2560 "ศิษย์ดีเพราะมีครู  ศิษย์มีความรู้เพราะครูสั่งสอ [ ... ]


งานนิทรรศการวิชาการ ประจำปีการศึกษา2559

article thumbnail

งานนิทรรศการวิชาการ "การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา  สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน" วันที่ 2 มีนาคม 2560
ณ โรงเรียนเทศบาล 5 (วั [ ... ]


ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนยากจน

article thumbnail

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมามอบทุนการศึกษา วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 "มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนยากจน "
ณ โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดป่าจิตตสามัคค [ ... ]


ผู้ว่าราชการจังหวัดตรวจเยื่ยมโรงเรียนเทศบาล5 (วัดป่าจิตตสามัคคี)

article thumbnail

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาตรวจเยี่ยมโรงเรียน วันที่ 30 มกราคม 2560
ณ โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดป่าจิตตสามัคคี)


ข่าวอื่นๆ
 • เศรษฐกิจพอเพียง(Sufficiency Economy) เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัสชี้แนะแนวทางการดำเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอด โรงเรียนของเราจึงมีความตระหนักเป็นอย่างยิ่ง จึงได้จัดทำโครงการเศรษฐกิจพอเพียงน้อมรับพระราชดำรัสอันทรงคุณค่ายิ่งของชาวไทย ให้นักเรียนและบุคลากร ตลอดจนชุมชน นำไปปฏิบัติ

   

  อ่านเพิ่มเติม...
 • เป็นอีกโครงการหนึ่งที่โรงเรียนมุ่งหวังในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม กำหนดกรอบในการปฏิบัติตน สอนใช้หลักธรรมเบื้องต้น ในพระพุทธศาสนา นำมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องเน้นการพัฒนาตามหลักไตรสิกขาอย่างบูรณาการ เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ ได้พัฒนาการกิน อยู่ ดู ฟัง โดยผ่านกระบวนการทางวัฒนธรรมแสวงหาปัญญา

  อ่านเพิ่มเติม...
 •  

  ตามแนวคิดการใช้ห้องเรียนเป็นฐาน Class-Based Management หรือ CBM นั้น มุ่งเน้นให้ห้องเรียนเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียนให้ครบทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นการพูด ฟัง อ่าน และเขียน อีกทั้งยังให้สมาชิกในห้องเรียนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติกิจกรรมร่วมกัน ทำให้เกิดความรู้ ความรัก ความสามัคคีเปิดโอกาสให้ชุมชน ผู้ปกครองนักเรียนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของโรงเรียนด้วย

  อ่านเพิ่มเติม...

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายอำนาจ บุตรโต

ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

ขณะนี้เวลา

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Polls

คุณคิดว่าเว็บไซต์ใหม่ของโรงเรียนเป็นอย่างไร
 

Search

แนะนำเว็บไซต์

สหวิชา ดอท คอม