Get Adobe Flash player
Home

 
นิทรรศการวิชาการ.. เรื่องเล่าชาวท.5 ตามวิถีพอเพียง

article thumbnail

นิทรรศการวิชาการ ..เรื่องเล่าชาวท.5 ตามวิถีพอเพียง..
ประจำปีการศึกษา 2556 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 ณ โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดป่าจิตตสามัคคี)
 


จิตตสามัคคีเกมส์ ครั้งที่ 1

article thumbnail

พิธีปิดการแข่งกีฬาภายใน ..จิตตสามัคคีเกมส์ ครั้งที่ 1..
ประจำปีการศึกษา 2556 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 ณ โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดป่าจิตตสามัคคี)
 


รับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557

article thumbnail

โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดป่าจิตตสามัคคี) เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557 โดยเปิดรับสมัครทุกระดับชั้นเรียน ทุกวันไม่เว้นวันหยุดรา [ ... ]


กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ประจำปี 2556

article thumbnail

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด
ประจำปีการศึกษา 2556 วันที่ 19-20 ธันวาคม 2556 ณ ค่ายลูกเสือโกลเด้นแลนด์ จ.นครราชสีมา
 


กิจกรรมประชุมกอง 2556 ค่ายลูกเสือจูเนียร์สู่อาเซี่ยน

article thumbnail

กิจกรรมประชุมกอง ประจำปีการศึกษา 2556
ค่ายลูกเสือจูเนียร์สู่อาเซี่ยน 13 ธันวาคม 2556 โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดป่าจิตตสามัคคี)  


ข่าวอื่นๆ
 • เศรษฐกิจพอเพียง(Sufficiency Economy) เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัสชี้แนะแนวทางการดำเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอด โรงเรียนของเราจึงมีความตระหนักเป็นอย่างยิ่ง จึงได้จัดทำโครงการเศรษฐกิจพอเพียงน้อมรับพระราชดำรัสอันทรงคุณค่ายิ่งของชาวไทย ให้นักเรียนและบุคลากร ตลอดจนชุมชน นำไปปฏิบัติ

   

  อ่านเพิ่มเติม...
 • เป็นอีกโครงการหนึ่งที่โรงเรียนมุ่งหวังในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม กำหนดกรอบในการปฏิบัติตน สอนใช้หลักธรรมเบื้องต้น ในพระพุทธศาสนา นำมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องเน้นการพัฒนาตามหลักไตรสิกขาอย่างบูรณาการ เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ ได้พัฒนาการกิน อยู่ ดู ฟัง โดยผ่านกระบวนการทางวัฒนธรรมแสวงหาปัญญา

  อ่านเพิ่มเติม...
 •  

  ตามแนวคิดการใช้ห้องเรียนเป็นฐาน Class-Based Management หรือ CBM นั้น มุ่งเน้นให้ห้องเรียนเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียนให้ครบทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นการพูด ฟัง อ่าน และเขียน อีกทั้งยังให้สมาชิกในห้องเรียนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติกิจกรรมร่วมกัน ทำให้เกิดความรู้ ความรัก ความสามัคคีเปิดโอกาสให้ชุมชน ผู้ปกครองนักเรียนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของโรงเรียนด้วย

  อ่านเพิ่มเติม...

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายปรเมศวร์  ชนะโรค

ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

ขณะนี้เวลา

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Polls

คุณคิดว่าเว็บไซต์ใหม่ของโรงเรียนเป็นอย่างไร
 

Search

แนะนำเว็บไซต์

สหวิชา ดอท คอม

Thaismedu