Get Adobe Flash player
Home

 
ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1/2558

article thumbnail

การประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 1/2558 ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาล 5 (วัดป่าจิตตสามัคคี)
วันที่ 25 พฤษภาคม 2558


ทอดผ้าป่าการศึกษา ชาว ท.5

article thumbnail

ทอดผ้าป่าการศึกษา วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 "เพื่อพัฒนาการศึกษาและศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง"
ณ โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดป่าจิตตสามัคคี)  [ ... ]


วันเด็กชาว ท.5

article thumbnail

วันเด็กของชาว ท.5 วันที่ 9 มกราคม 2558 "ความรู้ คู่คุณธรรม นำสู่อนาคต"
โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดป่าจิตตสามัคคี)


เปิดศูนย์การเรียนรู้จิตต

article thumbnail

พิธีเปิด...ศูนย์การเรียนรู้จิตต 7 มกราคม 2557 "โรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง"
โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดป่าจิตตสามัคคี)  


5 ธันวามหาราช

article thumbnail

เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2557 "ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน"
โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดป่าจิตตสามัคคี)  


ข่าวอื่นๆ
 • เศรษฐกิจพอเพียง(Sufficiency Economy) เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัสชี้แนะแนวทางการดำเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอด โรงเรียนของเราจึงมีความตระหนักเป็นอย่างยิ่ง จึงได้จัดทำโครงการเศรษฐกิจพอเพียงน้อมรับพระราชดำรัสอันทรงคุณค่ายิ่งของชาวไทย ให้นักเรียนและบุคลากร ตลอดจนชุมชน นำไปปฏิบัติ

   

  อ่านเพิ่มเติม...
 • เป็นอีกโครงการหนึ่งที่โรงเรียนมุ่งหวังในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม กำหนดกรอบในการปฏิบัติตน สอนใช้หลักธรรมเบื้องต้น ในพระพุทธศาสนา นำมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องเน้นการพัฒนาตามหลักไตรสิกขาอย่างบูรณาการ เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ ได้พัฒนาการกิน อยู่ ดู ฟัง โดยผ่านกระบวนการทางวัฒนธรรมแสวงหาปัญญา

  อ่านเพิ่มเติม...
 •  

  ตามแนวคิดการใช้ห้องเรียนเป็นฐาน Class-Based Management หรือ CBM นั้น มุ่งเน้นให้ห้องเรียนเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียนให้ครบทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นการพูด ฟัง อ่าน และเขียน อีกทั้งยังให้สมาชิกในห้องเรียนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติกิจกรรมร่วมกัน ทำให้เกิดความรู้ ความรัก ความสามัคคีเปิดโอกาสให้ชุมชน ผู้ปกครองนักเรียนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของโรงเรียนด้วย

  อ่านเพิ่มเติม...

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายปรเมศวร์  ชนะโรค

ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

ขณะนี้เวลา

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Polls

คุณคิดว่าเว็บไซต์ใหม่ของโรงเรียนเป็นอย่างไร
 

Search

แนะนำเว็บไซต์

สหวิชา ดอท คอม

Thaismedu