Get Adobe Flash player
Home

 
ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2/2557

article thumbnail

การประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 2/2557 ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาล 5 (วัดป่าจิตตสามัคคี)
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2557


กรีฑานักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา

article thumbnail

การแข่งกรีฑานักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา ประจำปี 2557 ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วันที่ 5 กันยายน 2557 "เสียเ [ ... ]


กิจกรรมวันแม่ชาว ท.5

article thumbnail

วันแม่ ปี 2557 โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดป่าจิตตสามัคคี) วันที่ 8 สิงหาคม 2557 "แม่ของฉันมีแต่ใจที่ให้ แผ่นฟ้าแม้จะกว้างไกลรักแม่กว้างใหญ่กว่านั้น"  [ ... ]


โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ

article thumbnail

โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดป่าจิตตสามัคคี) วันที่ 17-18 กรกฎาคม 2557 " กิจกรรมเข้าค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรม "


ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1/2557

article thumbnail

การประชุมผู้ปกครองชี้แจงนโยบายเรียนฟรี 15 ปี โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดป่าจิตตสามัคคี) วันที่ 10 กรกฏาคม 2557 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557


ข่าวอื่นๆ
 • เศรษฐกิจพอเพียง(Sufficiency Economy) เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัสชี้แนะแนวทางการดำเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอด โรงเรียนของเราจึงมีความตระหนักเป็นอย่างยิ่ง จึงได้จัดทำโครงการเศรษฐกิจพอเพียงน้อมรับพระราชดำรัสอันทรงคุณค่ายิ่งของชาวไทย ให้นักเรียนและบุคลากร ตลอดจนชุมชน นำไปปฏิบัติ

   

  อ่านเพิ่มเติม...
 • เป็นอีกโครงการหนึ่งที่โรงเรียนมุ่งหวังในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม กำหนดกรอบในการปฏิบัติตน สอนใช้หลักธรรมเบื้องต้น ในพระพุทธศาสนา นำมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องเน้นการพัฒนาตามหลักไตรสิกขาอย่างบูรณาการ เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ ได้พัฒนาการกิน อยู่ ดู ฟัง โดยผ่านกระบวนการทางวัฒนธรรมแสวงหาปัญญา

  อ่านเพิ่มเติม...
 •  

  ตามแนวคิดการใช้ห้องเรียนเป็นฐาน Class-Based Management หรือ CBM นั้น มุ่งเน้นให้ห้องเรียนเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียนให้ครบทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นการพูด ฟัง อ่าน และเขียน อีกทั้งยังให้สมาชิกในห้องเรียนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติกิจกรรมร่วมกัน ทำให้เกิดความรู้ ความรัก ความสามัคคีเปิดโอกาสให้ชุมชน ผู้ปกครองนักเรียนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของโรงเรียนด้วย

  อ่านเพิ่มเติม...

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายปรเมศวร์  ชนะโรค

ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

ขณะนี้เวลา

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Polls

คุณคิดว่าเว็บไซต์ใหม่ของโรงเรียนเป็นอย่างไร
 

Search

แนะนำเว็บไซต์

สหวิชา ดอท คอม

Thaismedu